Gebruikersvoorwaarden

Effectief per: 16 november 2021

 

Toegang
1. Via uw werkgever heeft u op naam toegang gekregen tot de co-creatie methode
ontwikkeld door IKONE ter verbetering van de patiënt participatie in samenwerking met
patiënten.
2. U mag de ontvangen toegangsgegevens voor de toegang tot de toolbox (met templates,
stappenplannen, werkboeken en andere documenten), online community, online
trainingen, online Q&A en online groepscoaching alleen zelf gebruiken.
3. U mag de toegangsgegevens niet aan anderen geven of anderen op een andere wijze
toegang geven tot of gebruik laten maken van de online omgeving die hoort bij de co-
creatie methode.
4. IKONE zal regelmatig controles uitvoeren op de log- en gebruikersgegevens en heeft het
recht een nader onderzoek in te stellen, waaraan u uw medewerking zult verlenen.
Verhindering
1. Indien u een online bijeenkomst mist, dan kunt u deze niet inhalen.
2. De mensen die voor IKONE de werkzaamheden uitvoeren zijn zelf ook veelal patiënt.
Hierdoor kan het zijn dat een geplande online bijeenkomst wegens ziekte niet door kan
gaan. IKONE zal proberen vervanging te regelen. Indien vervanging niet mogelijk of
wenselijk is, zal de online live bijeenkomst verplaatst worden. U wordt hierover
geïnformeerd.
Patiëntinformatie
1. De dienstverlening van IKONE heeft niets te maken met de behandeling of begeleiding
van individuele patiënten.
2. De online omgeving waar u toegang voor heeft gekregen voldoet niet aan de eisen die
gesteld worden in Nederland aan opslag en communicatie van medische gegevens.
3. Het is dus niet nodig én niet toegestaan om patiëntinformatie met IKONE of met andere
afnemers van de co-creatie methode te delen. Indien gegevens direct of indirect te
herleiden zijn tot een individueel persoon, dan levert het delen daarvan met IKONE of
anderen een datalek én schending van uw geheimhoudingsplicht op.
Verwijderen berichten
1. IKONE mag berichten van u zonder nader bericht verwijderen, indien de inhoud daarvan
het verwijderen rechtvaardigt. Het verwijderen is in ieder geval gerechtvaardigd als het
bericht direct of indirect te herleiden is tot een individuele patiënt.
Intern gebruik
1. U mag de inhoud van de toolbox en de concepten en kennis op het gebied van patiënt
participatie die u ontvangt van IKONE alleen voor uw organisatie in het kader van het
verbeteren van de patiënt participatie. U mag de documenten en informatie in dat
verband kopiëren (printen en opslag op gedeelde interne schijf), intern delen en wijzigen.
Extern delen

Gebruikersvoorwaarden co-creatie methode Stichting IKONE
7 juli 2021

1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IKONE mag u (delen van) de inhoud
van de toolbox en de concepten en kennis op het gebied van patiënt participatie die u
ontvangt van IKONE niet delen met andere partijen.
2. Indien u de patiënt participatie wil verbeteren samen met een andere partij, dan kan de
co-creatie methode alleen ingezet worden indien de andere partij ook de co-creatie
methode afneemt bij IKONE. In dat laatste geval mag u de inhoud van de toolbox en de
concepten en kennis op het gebied van patiënt participatie die u ontvangt van IKONE
uiteraard wel delen met die partij.
Eigen verantwoordelijkheid
1. U en uw organisatie blijven zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die genomen naar
aanleiding van de co-creatie methode.
2. U en uw organisatie zijn zelf verantwoordelijk voor de implementatie van de co-creatie
methode binnen uw organisatie.
Verboden
1. Het maken van beeld- of geluidsopnames tijdens online bijeenkomsten is niet
toegestaan.
2. Het is niet toegestaan om templates, stappenplannen, werkboeken en andere
documenten op te nemen in een eigen concept of intern handboek, commercieel te
verkopen of anderszins een vergoeding te vragen.
Gevolgen schending
1. Het schenden van deze gebruikersvoorwaarden kan leiden tot een tijdelijke of volledige
ontzegging van uw toegang.
2. Uw werkgever blijft verplichting tot het betalen van de aan IKONE verschuldigde
vergoeding. Tevens kan uw werkgever een boete verschuldigd zijn aan IKONE.
3. Mogelijk zal uw werkgever deze kosten op u verhalen. IKONE staat hier volledig buiten.