Algemene voorwaarden

Effectief per: 16 november 2021

 

Wie is IKOCREATE?

 1. IKOCREATE is de educatieve tak van Stichting IKONE, gevestigd aan de Dokter Stolteweg 74 in (8025AZ) Zwolle en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61392944.
 2. IKOCREATE wil een brug zijn tussen mensen met een aandoening en de gezondheidszorg.

Met een unieke combinatie van kennis en ervaring levert zij een bijdrage aan innovatieve

projecten, wetenschappelijk onderzoek en andere ontwikkelingen in de zorg.

 

Definities

 1. Opdrachtnemer en gebruiker van deze algemene voorwaarden is ‘IKOCREATE’.
 2. Opdrachtgever is de partij waarmee IKOCREATE een overeenkomst van opdracht heeft

afgesloten en wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid met ‘u’, ‘uw’ en

‘opdrachtgever’.

 1. Met ‘wij’, ‘ons’ en ‘partijen’ worden opdrachtgever en opdrachtgever tezamen bedoeld.
 2. Met ‘overeenkomst’ wordt bedoeld de tussen partijen afgesloten overeenkomst van

opdracht.

 1. De door IKOCREATE geleverde diensten zijn onder meer:
 2. De co-creatie methode;
 3. Lezingen, trainingen en workshops;
 4. Advisering;
 5. Schrijven en reviewen van teksten;
 6. Patiënt experts;
 7. Patiënten perspectief toevoegen aan (wetenschappelijk) onderzoek.
 8. De co-creatie methode bestaat uit een online toolbox met templates, stappenplannen,

werkboeken en andere documenten, online trainingen, toegang tot de online community,

toegang tot de live online Q&A’s en de live online groepscoaching.

 1. Onder ‘schriftelijk’ wordt tevens verstaan per e-mail.

 

Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes,

overeenkomsten, aanvullingen en vervolgopdrachten van IKOCREATE, tenzij wij schriftelijk

andere afspraken hebben gemaakt. Tussen partijen gemaakte afspraken gaan voor op de algemene voorwaarden.

 1. Eventuele inkoopvoorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij partijen

dat schriftelijk expliciet hebben afgesproken én partijen aanvullende afspraken hebben

gemaakt over onder meer het auteursrecht en andere gerechtvaardigde belangen van

IKOCREATE.

 1. IKOCREATE mag haar algemene voorwaarden op elk moment wijzigen. IKOCREATE zal u vooraf per e-mail informeren en de gewijzigde algemene voorwaarden toesturen.
 2. Als een bepaling in de algemene voorwaarden of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk

nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. In

dat geval zullen we in goed overleg afspreken wat dan geldt tussen ons, waarbij, voor

zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden

genomen.

 1. Ook als IKOCREATE niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dat niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat IKOCREATE het recht verliest om naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 2. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een bepaling in deze algemene

voorwaarden of als zich tussen ons een situatie voordoet die niet in deze algemene

voorwaarden geregeld is, dan zullen wij in goed overleg schriftelijke afspraken maken.

 

Totstandkoming overeenkomst

 1. IKOCREATE stelt voor haar dienstverlening een offerte op, welke vrijblijvend en 30 dagen

geldig is. De overeenkomst komt tot stand doorat IKOCREATE uw akkoord op de offerte

schriftelijk bevestigd, onder de voorwaarden zoals opgenomen in de overeenkomst van

opdracht, deze algemene voorwaarden en de andere schriftelijk tussen ons gemaakte

afspraken.

 1. Aan een aanvaarding die afwijkt van het aanbod is IKOCREATE niet gebonden. Ook is IKOCREATE

niet gebonden aan het aanbod, als u redelijkerwijs had kunnen weten dat het aanbod of

een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

 1. Een samengestelde prijsopgave verplicht IKOCREATE niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Duur overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van

overeenkomst anders voortvloeit of wij schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

 1. Opgenomen termijnen zijn nooit fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn moet u

IKOCREATE dus eerst schriftelijk in gebreke stellen.

 1. Indien u, ongeacht de reden, de afgesproken periode waarin IKOCREATE de werkzaamheden zou gaan uitvoeren verplaatst naar een later moment, dan mag IKOCREATE de kosten die zij reeds had gemaakt en redelijkerwijs nog moet maken gezien afspraken die zij met derden heeft gemaakt aan u doorberekenen.
 2. Als de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd of als IKOCREATE voor haar

werkzaamheden informatie van u nodig heeft zonder welke zij niet verder kan met de

uitvoering, dan mag IKOCREATE de uitvoering van de overeenkomst opschorten tot u de

resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd of als u de

benodigde informatie aan IKOCREATE heeft verstrekt. Indien IKOCREATE kosten heeft gemaakt of redelijkerwijs nog moet maken en zij deze kosten bij hervatting van de werkzaamheden nogmaals moet maken, dan mag zij deze kosten aan u doorberekenen.

 1. IKOCREATE mag in de gevallen genoemd in het vierde en vijfde lid een nieuwe planning

opstellen. Eventueel uit de nieuwe planning voortvloeiende extra kosten brengt IKOCREATE

tegen haar gebruikelijke tarieven in rekening bij u.

 

Inhoud en wijzigingen

 1. Zo nodig maken wij nadere schriftelijke afspraken over de inhoud van de dienstverlening

van IKOCREATE.

 1. Het kan blijken dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te

verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen. In deze gevallen zullen partijen

tijdig en in onderling overleg de gemaakte afspraken aanpassen.

 1. Bij een wijziging of aanvulling van de gemaakte afspraken door u of onvoorziene

omstandigheden mag IKOCREATE de afgesproken prijs of omvang van de opdracht

aanpassen.

 1. In geval van onvoldoende aanmeldingen of om andere voor IKOCREATE moverende redenen kan IKOCREATE een lezing, training of workshop voor aanvang geheel afgelasten. U ontvangt hiervan bericht. U ontvangt hiervan bericht. IKOCREATE verschuift uw deelname naar een volgende datum. Indien u dat niet wilt of verschuiven niet mogelijk is, dan komen de betalingsverplichtingen te vervallen en worden reeds voldane betalingen terugbetaald.
 2. IKOCREATE mag de inhoud van de co-creatie methode tussentijds wijzigen in verband met een kwalitatieve verbetering. Ook mag IKOCREATE de planning, waaronder data, locatie en of tijdstip, tussentijds wijzigen en bepalen wie de dienst zal leveren en eventueel iemand tussentijds vervangen. Deze wijzigingen mag IKOCREATE zonder overleg doorvoeren.
 3. Bovenstaande wijzigingen geven u geen recht op schadevergoeding of ontbinding.

 

Inzet derden

 1. IKOCREATE mag de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk overlaten aan

werknemers, vrijwilligers of derden. De algemene voorwaarden en de verplichtingen uit

de overeenkomst blijven ook in dat geval onverkort van toepassing.

 1. IKOCREATE blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden.

 

Tarieven

 1. IKOCREATE bepaalt het tarief voor haar dienstverlening. Dat kan een vaste prijs, een vast tarief per periode of een prijs per uur zijn. Alle bedragen zijn exclusief BTW en exclusief

reiskosten en reistijd, tenzij anders aangegeven.

 1. IKOCREATE mag een voorschot vragen van 50 procent van de te verwachten vergoeding. Zolang u deze niet betaalt, mag IKOCREATE haar werkzaamheden opschorten. Het voorschot wordt verrekend met de factuur. Indien u de co-creatie methode afneemt, dan mag IKOCREATE volledige betaling vooraf verlangen.
 2. IKOCREATE heeft het recht de afgesproken vergoeding jaarlijks te indexeren. IKOCREATE heeft tevens het recht eventuele prijsstijgingen door te berekenen, indien tussen het sluiten van de overeenkomst en het leveren van de dienst de kosten zijn gestegen.

 

Betaling en facturering

 1. U ontvangt van IKOCREATE een factuur, welke digitaal wordt verstuurd naar het opgegeven

e-mailadres. Facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij

partijen hierover andere schriftelijke afspraken hebben gemaakt.

 1. Indien de overeenkomst een dienst betreft waarvoor vooruit moet worden betaald

(volledige vooruitbetaling dan wel een voorschot), kan u geen aanspraak maken op

levering van de dienst totdat deze betaling heeft plaatsgevonden.

 1. Betaling vindt plaats zonder aftrek of verrekening en zonder opschorting wegens

vermeende of daadwerkelijk toerekenbare tekortkomingen.

 1. Wordt niet of niet op tijd betaald? Dan bent u zonder ingebrekestelling in verzuim. Alle

vorderingen van IKOCREATE op u zijn dan direct opeisbaar. U betaalt over het openstaande

bedrag wettelijke handelsrente, vanaf de vervaldag totdat u alles heeft betaald. Ook

betaalt u de gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten die IKOCREATE moet

maken. Die bedragen 15 procent van het openstaande bedrag en tenminste 75 euro.

 1. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling zijn de

vorderingen van IKOCREATE op u onmiddellijk opeisbaar. IKOCREATE heeft het recht de door u gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te brengen op de kosten, vervolgens op de opengevallen rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente. IKOCREATE kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien u een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. IKOCREATE mag volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 1. IKOCREATE kan van u verlangen dat u onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door IKOCREATE te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien u nalaat de verlangde

zekerheid te stellen, is IKOCREATE gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de

verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen u

aan IKOCREATE verschuldigd bent, direct opeisbaar.

 

Verwachtingen

 1. IKOCREATE zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. U mag van ons verwachten dat wij u zo goed mogelijk begeleiden en adviseren. IKOCREATE geeft echter geen garantie af dat u een bepaald resultaat behaalt.
 2. IKOCREATE zal haar werkzaamheden uitvoeren in samenwerking en overleg met u, uw

medewerkers en door u ingehuurde derden.

 1. IKOCREATE verwacht van u een prettige samenwerking, waarbij eventuele onduidelijkheden of onvrede wordt gemeld, tijdig en volledig wordt betaald en rekening wordt gehouden met de beperkingen van de medewerkers van IKOCREATE, die immers zelf ook vrijwel allemaal patiënt zijn. Ook als medewerkers van IKOCREATE op uw locatie aanwezig moeten zijn voor het uitvoeren van werkzaamheden, houdt u rekening met hun eventuele

beperkingen. Onder medewerkers worden tevens begrepen vrijwilligers en ingehuurde

derden.

 1. IKOCREATE verwacht dat u gevraagd en ongevraagd alle informatie, inclusief feiten en

omstandigheden, die van belang kan zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig

en volledig verstrekt en haar tijdig informeert over wijzigingen in de verstrekte informatie.

 1. U geeft binnen een redelijke termijn feedback op of goedkeuring aan de door IKOCREATE opgestelde conceptdocumenten.
 2. Stelt u de benodigde informatie niet of niet tijdig beschikbaar of geeft u niet binnen een

redelijke termijn feedback op of goedkeuring aan concepten, en loopt de uitvoering van

de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten

voor uw rekening.

 1. U zorgt er voor dat alle middelen, voorzieningen en faciliteiten, waarvan IKOCREATE aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan u redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze

noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en te allen tijde

beschikbaar zijn en naar behoren functioneren.

 1. U staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens u aan

IKOCREATE verstrekte informatie en garandeert dat hiermee geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, waaronder begrepen inbreuken op het auteursrecht en schending

van het beroepsgeheim op grond van de WGBO.

 1. Indien het voor haar dienstverlening niet nodig is dat IKOCREATE weet wie uw patiënten zijn, dan is het delen van patiëntinformatie die direct of indirect herleid kan worden tot een

individueel persoon niet nodig. Het desondanks delen met IKOCREATE op welke manier dan ook betekent voor u een datalek én schending van het beroepsgeheim. Indien u de co-

creatie methode afneemt, dan is het nadrukkelijk niet nodig én dus niet toegestaan om

patiëntinformatie met ons of met andere afnemers van de co-creatie methode te delen

indien deze gegevens direct of indirect te herleiden zijn tot een individueel persoon.

 1. Het maken van beeld- of geluidsopnames tijdens bijeenkomsten (ongeacht in welke

vorm) is niet toegestaan, tenzij IKOCREATE hier vooraf schriftelijk toestemming voor heeft

gegeven.

 1. U zorgt er voor dat uw medewerkers en de door u ingeschakelde derden op de hoogte

zijn van deze verwachtingen door deze actief onder hun aandacht te brengen

 1. Het overtreden van deze bepalingen kan resulteren in onmiddellijke uitsluiting van

toegang tot en gebruik van de diensten van IKOCREATE. Uitsluiting laat de verplichting tot

betaling van de vergoeding voor de desbetreffende dienst onverlet.

 

Online dienstverlening en omgeving

 1. Doordat sommige diensten online geleverd worden, kan IKOCREATE niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn.
 2. Zonder voorafgaande bekendmaking kan IKOCREATE de online omgeving (tijdelijk) buiten gebruik stellen en/of het gebruik ervan beperken voor zover dit nodig is voor het

onderhoud of voor verbetering van het systeem of de online omgeving.

 1. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de online omgeving geeft u niet het recht op

(gedeeltelijke) terugbetaling en of vermindering van de betalingsverplichting.

 1. IKOCREATE mag berichten van u, waaronder ook begrepen berichten van uw medewerkers en van door u ingehuurde derden, zonder nader bericht verwijderen, indien de inhoud daarvan het verwijderen rechtvaardigt. Het verwijderen is in ieder geval gerechtvaardigd als het bericht direct of indirect te herleiden is tot een individuele patiënt.

 

Bescherming van uw gegevens

 1. IKOCREATE gaat zorgvuldig om met uw gegevens. IKOCREATE houdt zich bij de uitvoering van de overeenkomst aan haar privacyverklaring voor de verwerking van uw

persoonsgegevens, welke te vinden is op haar websites.

 1. Op verzoek kunt u de privacyverklaring per e-mail toegestuurd krijgen.

 

Geheimhouding

 1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie

die partijen in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben

verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld

of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 1. U mag de ontvangen toegangsgegevens voor de co-creatie methode alleen verstrekken

aan de personen voor wie u een licentie heeft afgenomen. U mag de toegangsgegevens

niet aan anderen geven of anderen op een andere wijze toegang geven tot of gebruik

laten maken van de online omgeving die hoort bij de co-creatie methode, tenzij partijen

hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt. IKOCREATE zal regelmatig controles uitvoeren op de log- en gebruikersgegevens en heeft het recht een nader onderzoek in te stellen, waaraan u uw medewerking zult verlenen.

 1. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, IKOCREATE

gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter

aangewezen derden te verstrekken, en IKOCREATE kan zich niet beroepen op een wettelijk

dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan zijn

partijen niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en bent u niet

gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, die hierdoor

is ontstaan.

 1. IKOCREATE mag de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor

andere doeleinden gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie aan

derden wordt verstrekt. Ook heeft IKOCREATE het recht om van de door haar uitgevoerde

projecten een beschrijving te maken en voor promotionele doeleinden te gebruiken.

IKOCREATE zal de naam van uw organisatie alleen met toestemming vermelden.

 1. Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan hun

medewerkers en aan door hen in te schakelen derden.

 

Intellectueel eigendom

 1. Op al het door IKOCREATE gemaakte werk, waaronder offertes, adviezen, teksten, verslagen, templates, stappenplannen, werkboeken, e-boeken, video’s en ander materialen, berust het intellectueel eigendomsrecht, waaronder het auteursrecht, volledig bij IKOCREATE. Deze werken zijn uitsluitend bestemd om binnen uw organisatie te worden gebruikt. U mag in dat verband een kopie maken. Een kopie omvat zowel een print als het opslaan op een gedeelde schijf.
 2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IKOCREATE mogen deze werken niet

worden gewijzigd, verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan derden worden verstrekt,

ook niet wanneer het slechts een deel hiervan betreft, tenzij het algemene ideeën,

concepten, kennis en technieken betreft.

 1. Indien dat nodig is ten behoeve van uw organisatie, mag u deze werken delen met

externen mits u de beperkingen uit dit artikel contractueel aan hen oplegt. Inclusief de

beperking dat deze werken slechts mogen worden gebruikt ten behoeve van uw

organisatie, en dus nadrukkelijk niet mogen worden gebruikt ten behoeve van de

organisatie van die derde.

 1. Het is niet toegestaan om (delen van) deze werken op te nemen in een eigen concept of

intern handboek, commercieel te verkopen of anderszins een vergoeding te vragen voor

deze werken.

 1. Partijen kunnen hierover andere schriftelijke afspraken maken. IKOCREATE mag aan haar toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding.
 2. U zorgt dat uw medewerkers en de door u ingeschakelde derden van deze beperkingen

op de hoogte zijn en daarnaar handelen.

 1. Bij overtreding van dit artikel door of namens u bent u een direct opeisbare boete van €

5.000,00 verschuldigd voor iedere overtreding alsmede € 1.000,00 voor iedere dag of

dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van IKOCREATE om naast de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd al haar overige

rechten.

 1. De door IKOCREATE tijdens een opdracht vervaardigde werken, inclusief het wijzigen van de reeds bestaande, mag IKOCREATE voor andere doeleinden en opdrachten gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie aan derden wordt verstrekt. IKOCREATE is in dat geval aan u op geen enkele wijze een vergoeding verschuldigd.
 2. De door u opgestelde stukken op basis van de door IKOCREATE beschikbaar gestelde

stukken vallen niet onder de beperkingen van dit artikel. De door IKOCREATE in opdracht van u opgestelde teksten, adviezen en andere documenten mag u verveelvoudigen,

openbaar maken en met derden delen voor zover de redelijke belangen van IKOCREATE niet onnodig worden geschaad.

 1. Na beëindiging blijft deze bepaling van kracht.

 

Verhindering

 1. Indien u verhinderd bent voor een individuele (online of offline) afspraak met IKOCREATE, dan kan deze afspraak tot 24 uur van te voren verplaatsen zonder dat daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht. Eventuele kosten die IKOCREATE reeds heeft gemaakt of nog zal moeten maken, mag IKOCREATE bij u in rekening brengen. Bij geen of een te late afmelding brengt IKOCREATE de gemiste afspraak tegen haar gebruikelijke tarieven bij u in rekening.
 2. In geval van verhindering voor een training of bijeenkomst op locatie mag u zich zonder

extra kosten laten vervangen door een ander, indien u IKOCREATE hierover vooraf schriftelijk heeft geïnformeerd. Indien u uw deelname wilt verplaatsen, dan zal IKOCREATE daaraan haar medewerking verlenen. Als u het verzoek binnen 15 dagen voor aanvang van de training of bijeenkomst doet, mag IKOCREATE een extra vergoeding in rekening brengen ter hoogte van 50% van de overeengekomen prijs.

 1. Online bijeenkomsten en niet of te laat afgezegde trainingen en bijeenkomsten kunnen

niet worden ingehaald en leiden niet tot een vermindering van de betalingsverplichting.

 1. De mensen die voor IKOCREATE de werkzaamheden uitvoeren zijn zelf ook veelal patiënt. Hierdoor kan het zijn dat een geplande afspraak, training of andere bijeenkomst wegens ziekte niet door kan gaan. IKOCREATE zal proberen vervanging te regelen. Indien vervanging niet mogelijk of wenselijk is, zal de afspraak, training of andere bijeenkomst verplaatst worden. IKOCREATE zal geen kosten in rekening brengen. Zo nodig zal IKOCREATE met u overleggen en nadere afspraken maken.

 

Overmacht

 1. Overmacht ontslaat IKOCREATE van de plicht tot nakoming van de overeengekomen

overeenkomst, zonder dat u enig recht heeft op vergoeding van kosten, schade en rente.

Met overmacht wordt bedoeld een situatie waarin het voor IKOCREATE redelijkerwijs onmogelijk is of IKOCREATE gehinderd wordt om de diensten te verlenen zoals afgesproken en haar hiervan geen verwijt te maken valt en dit ook niet anderszins voor rekening van IKOCREATE komt.

 1. Iedere tekortkoming, niet-nakoming of vertraging die te wijten is aan ziekte van door

IKOCREATE ingezette of in te zetten personen is een overmachtssituatie. Andere voorbeelden van overmacht zijn epidemie/pandemie, stroomstoring, internetstoring,

netwerkaanvallen, computerstoringen, gewijzigde overheidsmaatregelen, oorlog of

daarop lijkende situaties, werkstaking bij IKOCREATE, extreme weersomstandigheden,

extreme file of storingen openbaar vervoer.

 1. Als sprake is van overmacht, dan zal IKOCREATE u zo snel mogelijk informeren. Indien

mogelijk zullen partijen een passende oplossing proberen te vinden.

 1. In geval van langdurige (langer dan drie maanden) of blijvende overmacht kunnen

partijen de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Reeds uitgevoerde werkzaamheden

worden in rekening gebracht.

 

Aansprakelijkheid

 1. Het uitvoeren van de werkzaamheden kan misgaan. Dat kan voor IKOCREATE tot

aansprakelijkheid leiden. Haar aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot het bedrag

dat u aan IKOCREATE verschuldigd bent op grond van de overeenkomst over de zes

maanden voorafgaand aan het incident waarbij de schade ontstaan is.

 1. IKOCREATE zal u naar beste kunnen adviseren en begeleiden. U bent echter zelf

verantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt naar aanleiding van haar

dienstverlening. Ook bent u zelf verantwoordelijk voor de implementatie in uw

organisatie van tijdens de dienstverlening verkregen inzichten en opgestelde

documenten. Het te behalen resultaat is deels afhankelijk van factoren waarop IKOCREATE

geen invloed kan uitoefenen. IKOCREATE verstrekt dan ook geen garantie met betrekking tot het behalen van een bepaald resultaat. IKOCREATE kan voor de hieruit voorvloeiende schade niet aansprakelijk worden gesteld.

 1. IKOCREATE is tevens niet aansprakelijk voor:
 2. Schade ten gevolge van fouten in of als gevolg van door u verstrekte onjuiste,

onvolledige of onduidelijke informatie;

 1. Schade ten gevolge van het niet of niet volledig bereiken van het door u

beoogde resultaat;

 1. Indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen

en schade door bedrijfsstagnatie;

 1. Beschadigingen, diefstal of verlies van eigendommen van u of uw

medewerkers en andere schade ontstaan tijdens trainingen en bijeenkomsten

op locatie.

 1. De opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te

wijten is aan opzet en bewuste roekeloosheid van IKOCREATE.

 1. IKOCREATE mag aansprakelijkheidsbeperkingen van door haar ingeschakelde anderen

tegenover u inroepen. Ook mag IKOCREATE de schade zoveel mogelijk beperken of

ongedaan maken, waartoe u alle medewerking zal verlenen.

 

Vrijwaringen

 1. U vrijwaart IKOCREATE tegen alle aanspraken van derden die verband houdt met of

voortvloeit uit de door haar verleende diensten, indien en voor zover IKOCREATE daarvoor

krachtens het bepaalde onder het kopje aansprakelijkheid niet jegens u aansprakelijk is.

Met name vrijwaart u IKOCREATE tegen alle aanspraken van derden die het gevolg zijn van

het onrechtmatig met IKOCREATE delen van persoonsgegevens van uw patiënten.

 1. Indien u aan IKOCREATE informatiedragers, elektronische bestanden of software en

dergelijke verstrekt, garandeert u dat de informatiedragers, elektronische bestanden of

software vrij zijn van virussen en defecten.

 

Uitingen

 1. Aan informatie op de websites van IKOCREATE (IKOCREATE.nl en samenwerkenmetpatienten.nl), in

haar online omgeving en op andere online platforms of websites waarop uitingen van

IKOCREATE zijn vermeld kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Niet-overname personeel

 1. Tot één jaar na beëindiging van de overeenkomst zult u op geen enkele manier

personen, die IKOCREATE heeft ingezet bij de uitvoering van deze overeenkomst, in dienst

nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor u laten werken, tenzij wij hierover

schriftelijk afspraken hebben gemaakt.

 

Opschorting

 1. Onverminderd de wettelijke bepalingen omtrent opschorting mag IKOCREATE de uitvoering

van de overeenkomst opschorten als u uw verplichtingen uit de overeenkomst niet

nakomt, zoals het niet, niet tijdig of niet volledig betalen en de voor de uitvoering van de

overeenkomst benodigde informatie niet tijdig of niet behoorlijk verstrekken.

 1. Eventuele uit de vertraging voortvloeiende extra kosten mogen door IKOCREATE tegen haar

gebruikelijke uurtarief in rekening worden gebracht.

 

Opzegging

 1. Partijen kunnen een overeenkomst voor bepaalde tijd niet tussentijds opzeggen, tenzij

partijen met wederzijds goedvinden anders overeenkomen.

 1. Partijen hebben ieder het recht om de overeenkomst op te zeggen indien een van hen

van mening is dat de opdracht redelijkerwijs niet meer kan plaatsvinden zoals

afgesproken of de instandhouding dan wel uitvoering in redelijkheid niet langer kan

worden verlangd. Indien u zich op deze bepaling beroept heeft IKOCREATE recht op een

redelijke schadevergoeding ter hoogte van de vergoeding die zij zonder opzegging nog

van u zou hebben ontvangen.

 1. U heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen als

IKOCREATE, na daartoe schriftelijk te zijn opgeroepen met een termijn van 30 dagen, een

wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en zij zich niet kan beroepen

op overmacht of een andere situatie zoals opgenomen in de algemene voorwaarden of

de overeenkomst.

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk opzeggen in geval van:
 2. aanvraag door of verlening van surseance van betaling aan de andere partij;
 3. aanvraag van faillissement door of faillietverklaring van de andere partij; of
 4. door liquidatie van de andere partij of niet tijdelijke stopzetting van de

onderneming van de andere partij.

 1. In alle gevallen bent u verplicht het al uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

 

Ontbinding

 1. Partijen sluiten de mogelijkheid tot ontbinding uit, tenzij partijen hierover schriftelijk

andere afspraken hebben gemaakt.

 1. IKOCREATE mag de overeenkomst ontbinden als u uw betaalafspraken niet nakomt dan wel

als u, ook na daartoe schriftelijk te zijn opgeroepen met een termijn van 30 dagen, uw

verplichtingen uit de overeenkomst of algemene voorwaarden niet nakomt. IKOCREATE heeft

in dat geval in ieder geval recht op een schadevergoeding ter hoogte van de vergoeding

die zij zonder ontbinding nog van u zou hebben ontvangen. Ook worden de reeds

verrichte werkzaamheden bij u in rekening gebracht.

 

Klachten

 1. Klachten over de dienstverlening dient u zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen, na

voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden bij IKOCREATE.

 1. Indien u het gebrek op een later moment ontdekt, dan dient u zo snel mogelijk, uiterlijk

binnen 14 dagen, na de ontdekking schriftelijk contact op te nemen met IKOCREATE. U toont

daarbij aan dat u het gebrek redelijkerwijs niet eerder had kunnen ontdekken.

 1. Klachten over facturen moet u binnen 14 dagen na factuurdatum indienen, anders

worden de facturen geacht te zijn geaccepteerd en worden klachten niet meer in

behandeling genomen.

 1. U voorziet uw klacht van een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat

IKOCREATE in staat is inhoudelijk te reageren en als de klacht gegrond is om deze te

herstellen of met een oplossingsvoorstel te komen. Een klacht die niet duidelijk is

omschreven neemt IKOCREATE niet in behandeling.

 1. Een klacht schort uw betalingsverplichting niet op.

 

Afsluitende bepalingen

 1. Bij beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen die naar hun aard bestemd zijn

om voort te duren hun gelding behouden, zoals, maar niet beperkt tot bepalingen

betreffende auteursrecht, geheimhouding en aansprakelijkheid.

 1. Iedere vordering van u, behalve een vordering die reeds door IKOCREATE is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
 2. Voor alle rechtsverhoudingen tussen ons waarop deze algemene voorwaarden van

toepassing zijn, geldt het Nederlands recht.

 1. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben

ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

 1. Alleen de rechter te Zwolle is bevoegd om kennis te nemen van geschillen.